آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1399-07-13
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1399-06-31
تاریخ شروع کنفرانس
1399-07-15 08:00
تاریخ پایان کنفرانس
1399-07-16 18:30