در صورتی که اینترنت شما قطع و وصل شود ممکن است پخش زنده برای شما متوقف شود. در صورتی که تصویر متوقف شد یک بار صفحه را رفرش کنید و مجدد روی دکمه پخش کلیک کنید.

 

 

مدل عددی اصلاح شده تخریب - کشسانی جهت توصیف رفتار مصالح بتن تحت بارگذاری رفت - برگشتی با در نظر گرفتن اثرات محصورشدگی جانبی
تحلیل عددی اتصال تیر - ستون گوشه یک طرفه بتنی دارای نقض لرزه ای
عکس العمل دال آبروی بتنی تحت تاثیر ارتفاع خاکریز ماسه ایو بارگذاری روسازی
ارزیابی تاثیر میزان بارگذاری و انتخاب دهانه تیر بر هزینه بهینه دال های بتنی دندانه دار
مطالعه و بررسی اثر مقاومسازی قاب های بتن آرمه با سیستم دال تخت دارای بازشو تحت بارگذاری سیکلیک

ارزیابی رفتار اندرکنش سیستم ترکیبی قاب خمشی
تاثیر دالخط در الگوی ارتعاشات واصله به ساختمانهای اطراف خطوط راه آهن
بررسی موردی مصرف ضایعات کارخانه شیشه در سیمان و بتن به عنوان پوزولان

بررسی اثرات تغییرات سیمان در حباب زائی غیرعمدی بتنبررسی نیاز به آزمایشگاه میروسکوپی در فرآیند کنترل تولید سیمان
ارزیابی خواص بتن سبک سازه ای حاوی سرباره کوره آهن گدازی تاثیر پمپاژ بر خواص طرح مخلوط بهینه
تاثیر سرعت بارگذاری روی نتایج مقاومت فاری آزمونه های مکعبی
بررسی اثر مقدار الیاف ماکروسینتتیک بر عملکرد خمشی روسازی های بتنی در هنگام و پس از گسیختگی با در نظر گرفتن اثر مقاومت پس از ترک خوردگی
بررسی تاثیر پومیس به عنوان ماده ی جایگزین سیمان کلسیم آلومیناتی
بررسی مشخصات مکانیکی و دوام در برابر محیط اسیدی بتن سبک ژئوپلیمری بر پایه سرباره حاوی سبکدانه اسکوریا
بررسی مشخصات مکانیکی بتن سبک ژئوپلیمری بر پایه سربیره حاوی سبکدانه پومیس و دوام آن در برابر حرارت بالا